Verkoop- en levercondities

§ 1 Algemeen – Reikwijdte

 1. Uitsluitend onze verkoop- en levercondities zijn van toepassing; tegenstrijdige of van onze verkoop- en levercondities afwijkende condities van de klant accepteren we niet, tenzij we hiermee uitdrukkelijk schriftelijk instemmen. Onze verkoop- en levercondities gelden ook, wanneer wij met kennis van tegenstrijdige of van onze verkoop- en levercondities afwijkende condities van de klant de leveringen aan onze klanten zonder voorbehoud uitvoeren.
 2. Onze verkoop- en levercondities gelden ook voor ondernemers en consumenten.
 3. Onze verkoop- en levercondities gelden, wanneer de klant ondernemer is, ook voor alle toekomstige transacties met de klant.
 4. Op de contractuele relatie is het Duitse recht van toepassing.
 5. Alle contractuele betrekkingen zijn uitsluitend onderworpen aan Duits recht, UN Kooprecht is uitgeslooten. Deze keuze van recht laat de bescherming, die de dwingende consumentenbescherming van het staat von herkomst van de consument biedt, onaangeroerd.

§ 2 Brandpreventie en veiligheidsvoorschriften

 1. De klant is verantwoordelijk voor het testen en naleven van de voor de toepassingslocatie geldende veiligheidsvoorschriften.
 2. Hij moet namelijk garanderen dat de producteigenschappen voldoen aan de eisen volgens de lokale omstandigheden of de toepassing, en dat de geldende brandpreventieklasse geschikt is voor het beoogde gebruik.

§ 3 Aanbesteding – aanbestedingsdocumenten - contractafsluiting

 1. Als de bestelling als aanbesteding conform § 145 BGB moet worden gekwalificeerd, kunnen wij deze binnen twee weken aannemen.
 2. De in catalogussen, brochures, mailings, reclames, afbeeldingen, prijslijsten of online platforms opgenomen informatie over maten, gewichten, fysieke geschiktheid, prestaties etc. zijn slechts richtwaarden, tenzij deze integraal deel uitmaken van onze aanbesteding en door ons uitdrukkelijk schriftelijk als bindende zijn bevestigd. De geschiktheid van onze materialen voor bepaalde toepassingsdoeleinden wordt niet gegarandeerd, tenzij de beschrijving expliciet iets anders blijkt. In het bijzonder betekent een classificatie of presentatie van de producten in verkoopcategorieën en ook met de exemplarische vermelding van mogelijke toepassingen geen garantie voor een algemene geschiktheid voor bepaalde toepassingsdoeleinden. Ook hier geldt dat de klant verantwoordelijk is voor het testen en naleven van de voor de toepassingslocatie geldende veiligheidsvoorschriften en dient te garanderen dat de voor het product geldende brandpreventieklasse voldoet aan de eisen volgens de lokale omstandigheden.
 3. M.b.t. afbeeldingen, tekeningen, productontwerpen, monsters, berekeningen en overige documentatie alsmede aan matrijzen en gereedschappen behouden we ons eigendoms- en copyrights voor; deze mogen niet aan derden beschikbaar worden gesteld. Dit geldt met name voor schriftelijke documenten die als "vertrouwelijk" worden aangeduid; voordat deze aan derden worden verstrekt, dient de klant om onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te verzoeken.
 4. Het contract is pas na onze opdrachtbevestiging een feit.

§ 4 Prijzen

 1. Voor zover in de opdrachtbevestiging niets anders wordt vermeld, gelden onze prijzen "af fabriek", met uitzondering van de verpakking; deze wordt apart in rekening gebracht.
 2. Voor verstrekking van korting is speciale schriftelijke toestemming nodig.
 3. Voor zover de opdrachtbevestiging niets anders vermeldt, moet de aankoopprijs (zonder korting) binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan. Bij een betalingsachterstand van de klant zijn we gerechtigd om wettelijke rente te heffen.
 4. Rechten op verrekening gelden slechts dan voor de klant, indien hij zijn contra-eisen rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist of door ons erkend zijn. Bovendien is hij voor de uitoefening van het recht van beëindiging in zoverre bevoegd als zijn contra-eis gebaseerd is op dezelfde contractuele verhouding.

§ 5 Informeren van consumenten bijafzetovereenkomsten en voorlichting over het herroepingsrecht

De volgende informatie en voorlichting geldt uitsluitend voor consumenten. Consumenten zijn in de zin van § 13 BGB natuurlijke personen die een gerechtelijke transactie voor een doel afsluiten dat aan hun commerciële noch aan hun zelfstandige beroepsmatige activiteiten kan worden toegerekend.

  1. Identiteit en adres:
   Schaumstoffe Helgers GmbH – CNC Schneidewerk, IGP Industrie u. Gewerbepark, Ernst-Abbe-Straße 12, 52249 Eschweiler, Duitsland
   Directeur: Dhr. Michael Mathey
   Telefoon: +49(0)2403/83830-22, fax: +49(0)2403/83830-13
   Internet: www.aixfoam.de, E-Mail: info@aixfoam.de
  2. He product wordt – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen (bijv. bij aankoop op rekening) –pas na volledige betaling van de koopprijs geleverd. Wij behouden ons het recht voor om een qua prijs en kwaliteit gelijkwaardig product te leveren. Wij behouden ons voorts een herroepingsrecht van de overeenkomst voor, indien het product niet beschikbaar is; nadat het herroepingsrecht is uitgeoefend, is de klant niet verplicht tot betaling van de aankooppijs. Eventueel reeds betaald bedragen worden dan gerestitueerd aan de klant.
  3. Herroepings- en teruggaverecht bij afzetovereenkomsten in de zin van § 312b I BGB

U bent gerechtigd om binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen de overeenkomst conform §§ 312 g, 355 BGB te herroepen. Het herroepingsrecht bestaat in de zin van § 312 g alinea 2 lid 1 nr. 1 BGB echter niet voor producten die niet zijn voorgefabriceerd en waarvan voor de productie een individuele selectie of bepaling door de consument maatgevend is, of die eenduidig zijn afgestemd op persoonlijke behoeften van de consument. We wijzen erop dat dit – incidentele gevallen uitgezonderd – bij een groot aantal verschillende producten het geval is, aangezien het ruwe materiaal (afhankelijk van producttype en de bestelling) niet alleen op maat gesneden maar bijv. ook gespleten, gefreesd, geprofileerd, gelamineerd, zelfklevend of verticaal wordt gesneden resp. doordat verticale of horizontale contouren worden gesneden.

De herroepingsperiode bedraagt veertien dagen, gerekend vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de transporteur is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet u ons (zie hiervoor alinea (1) van deze paragraaf) middels een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verzonden brief, fax of e-mailbericht) informeren over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kunt u het modelformulier of een andere eenduidige verklaring ook van onze website elektronisch invullen en verzenden. Maakt u van deze mogelijkheid gebruiken, dan zullen we u per omgaande (bijv. via e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping toesturen.

Voor het in acht nemen van de periode volstaat het ons een bericht te sturen over uitoefening van het herroepingsrecht, voordat deze periode verstrijkt.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, dienen wij u alle van u ontvangen betalingen met inbegrip van de leverkosten (uitgezonderd bijkomende kosten voorvloeiend uit het feit dat u een andere levervorm dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering hebt geselecteerd), per omgaande en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag waarop uw bericht over herroeping van de overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze restitutie gebruiken we hetzelfde betalingmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt,tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; voor restitutie worden u in geen geval bijkomende kosten in rekening gebracht. Wij kunnen restitutie weigeren, totdat wij de producten weer retour hebben ontvangen of u een bewijs hebt overlegt waaruit blijkt dat u de producten hebt verzonden, afhankelijk van wat eerder is.

U dient de producten per omgaande en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst hebt ingelicht, aan ons terug te sturen of deze af te leveren. Er is aan de geldende periode voldaan, wanneer u de producten voordat de periode van veertien dagen is verstreken, aan ons verstuurt.

U draagt de kosten van terugzending van de producten.

U dient een eventueel waardeverlies van de producten uitsluitend te vergoeden, wanneer dit waardeverlies tot een controle van de kwaliteit, eigenschappen en functioneren van de producten niet noodzakelijke omgang met u kan worden herleid.

§ 6 Levertijd

 1. Het begin van de door ons vermelde levertijd vereist dat alle evt. technische vragen zijn opgelost.
 2. Alle door ons vermelde leverperioden zijn slechts bij benadering en worden pas gerekend vanaf de dag van volledige verduidelijking van de order (verzending van onze orderbevestiging resp. – voor zover dit op de orderbevestiging vereist wordt – de bevestiging door de klant). Een verplichting tot naleving van de leverperioden wordt slechts onder voorwaarde van een onbelemmerde productiegang bij ons of onze onderleveranciers aangenomen. De gevolgen van overmacht, force majeure, officiële maatregelen, transportproblemen, materiaalgebreken alsmede alle onvoorziene omstandigheden die productie of levering van producten bij ons of onze onderleveranciers aanzienlijk bemoeilijken, rechtigen ons tot het terugtrekken uit de overeenkomst en voorts om verdere leveringen zonder schadevergoedingsgarantie en zonder naleveringsverplichting te stoppen.
 3. Indien de klant ons, nadat wij reeds vertraging hebben opgelopen, een redelijke levertermijn voorstelt, is deze na een mislukte poging door ons om aan deze levertermijn te voldoen, gerechtigd om zich uit de overeenkomst terug te trekken. Een klant kan bij het niet nakomen van de prestatie slechts schadevergoedingsclaims indienen ter hoogte van de verwachte schade, wanneer de vertraging de oorzaak is van opzet of grove nalatigheid; voor het overige is de aansprakelijkheid voor geleden schade beperkt tot 50 % van de opgetreden schade. Deze aansprakelijkheidsbegrenzing geldt niet, indien een transactie voor een specifieke datum is overeengekomen; hetzelfde geldt ook, wanneer de klant vanwege een vertraging aannemelijk kan maken, dat de directe uitoefening van zijn recht betrekking heeft op schadevergoeding door het uitblijven van de leverprestatie.
 4. Naleving van onze leververplichting vereist een tijdige en correcte vervulling van de verplichtingen van de klant.
 5. Raakt de klant in betalingsproblemen of komt hij andere verplichtingen niet na, dan zijn we gerechtigd om een vergoeding van aan ons berokkende schade, met inbegrip van eventuele meerkosten, te verlangen. In dat geval wordt ook het risico van eventuele verlies of een eventuele verslechtering van de aankoopsituatie op dat moment over op de klant en is er sprake van betalingsproblemen.

§ 7 Overdracht van risico

 1. Voor zover in de orderbevestiging niets anders is vastgelegd, wordt levering "af fabriek" overeengekomen.
 2. Is de klant consument, dan geldt hierop in afwijking dat het risico van een eventueel verlies of een eventuele verslechtering wordt overgedragen op de klant, wanneer deze het transportbedrijf, de vrachttransporteur of de andere voor uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instantie met de uitvoering belast en wij aan de klant deze persoon of instantie niet vooraf als zodanig kenbaar hebben gemaakt.

§ 8 Garantie m.b.t. gebreken

 1. Is de klant consument, dan gelden in zoverre de algemene wettelijke bepalingen.
 2. Is de klant ondernemer, dan geldt het volgende:
  1. De garantierechten van de klant vereisen dat deze zijn conform § 377 HGB verschuldigde verplichting tot onderzoek en melding van gebreken correct is nagekomen.
  2. Voor zover sprake is van een door ons veroorzaakt gebrek aan het aankoopproduct, zijn wij naar eigen goeddunken gerechtigd om het gebrek te verhelpen dan wel een vervangende levering te verrichten. Bij het verhelpen van een gebrek zijn wij verplicht om alle voor dit doel vereiste kosten, in het bijzonder die van transport-, arbeids- en materiaalkosten te dragen, voor zover deze niet worden verhoogd door het feit dat het aankoopproduct op een andere locatie dan de contractueel vastgelegde locatie tot stand is gekomen.
  3. In principe is sprake van een mislukt verhelpen van een defect na twee mislukte pogingen (gerelateerd aan het concrete defect). Als het verhelpen van het probleem is mislukt, is de klant naar eigen goeddunken gerechtigd om zich uit de overeenkomst terug te treden of een redelijke korting op de aankoopprijs (reductie) te bedingen.
  4. Voor zover hieronder niet anders wordt vermeld (punt e. en f.), zijn verdergaande eisen van de klant – ongeacht de rechtsgrond – uitgesloten. Wij zij daarom niet aansprakelijk voor schade die niet aan het leverobject is ontstaan; in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving of overige vermogensschade van de klant.
  5. In zoverre de schadeoorzaak echter kan worden teruggevoerd op opzet of grove nalatigheid, zijn wij aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen. Dit geldt ook, als de klant vanwege het ontbreken van door ons gegarandeerde eigenschap een schadevergoeding in plaats van herstel van de prestatie verlangt.
  6. Voor zover wij schuldig zijn aan schending van een wezenlijke contractuele verplichting, beperkt de aansprakelijkheid zich tot de contractspecifieke schade; voor het overige is deze in de zin van punt d. uitgesloten. Van een "wezenlijke" contractuele verplichting in de zin van deze AHV is steeds sprake, wanneer wij dergelijke verplichtingen schenden, waarvan de klant een correcte naleving mag verwachten, omdat ze deel uitmaken van de overeenkomst.
  7. De garantieverplichting bedraagt 12 maanden, gerekend vanaf de overdracht van het risico.

§ 9 Totale aansprakelijkheid

Als de klant ondernemer is, geldt het volgende:

 1. Elke andere aanspraak op schadevergoeding dan beschreven in § 8 alinea (2) punt d. t/m f., is – ongeacht de juridische aard van de geldend gemaakte aanspraak – uitgesloten.
 2. De regeling in de zin van alinea (1) geldt niet voor aanspraken conform §§ 1, 4 productaansprakelijkheidswet. Deze geldt evenmin, wanneer wij voor een lichamelijke schade of gezondheidsschade om andere rechtsgronden aansprakelijk zijn.
 3. Voor zover de aansprakelijkheidsbeperking in de zin van § 8 alinea (2) punt f. bij aanspraken uit de producentaansprakelijkheid in de zin van § 823 BGB vanwege materiële schade van toepassing is, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot het verzekerde bedrag. Voor zover deze om redenen die berusten op de interne verhouding tussen ons en de verzekeraar (bijv. op schending van verzekeringscontractueel gerechtelijke verplichtingen) niet of niet volledig wordt gedekt, zijn wij zelf tot de hoogte van de dekkingssom aansprakelijk.
 4. De regeling in de zin van alinea (1) geldt evenmin bij initieel onvermogen of bij onmogelijkheid van uitvoering ingevolge een externe oorzaak.
 5. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt zulks ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze instellingen, functionarissen, medewerkers, vertegenwoordigers en onderaannemers.

§ 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij behouden ons het eigendom op het aankoopproduct voor tot aan de ontvangst van alle contractueel geregelde betalingen. Bij een gedrag van de klant dat strijdig is met het contractueel bepaalde, met name bij betalingsachterstand, zijn wij gerechtigd het aankoopproduct terug te nemen. Een terugname van het aankoopproduct impliceert geen terugtrekking van de overeenkomst, tenzij wij zulks uitdrukkelijk schriftelijk hebben bepaald. Wij zijn na terugname van het aankoopproduct bevoegd tot verkoop ervan, de verkoopopbrengsten komen voor kosten van de klant – na aftrek van redelijke verkoopkosten.
 2. De klant is verplicht om het aankoopproduct zorgvuldig te behandelen; in het bijzonder is deze verplicht om het product voor eigen kosten voldoende tegen brand- en waterschade en tegen diefstal tegen de nieuwwaarde te verzekeren.
 3. Bij inbeslagname of andere ingrepen door derden dient de klant ons hierover direct te informeren, zodat wij beroep conform § 771 ZPO kunnen aanteken. Als de klant niet in staat is om gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in de zin van § 771 ZPO aan ons te voldoen, is deze aansprakelijkheid voor de aan ons ontstane uitval.
 4. De verwerking of omvorming van het aankoopproduct wordt door de klant voor ons verricht. Het recht op aanspraak van de klant m.b.t. het aankoopproduct wordt voortgezet op het ongevormde product. Als het aankoopproduct met andere, ons niet toebehorende objecten wordt verwerkt, verwerven wij het mede-eigendom op dit nieuwe product in verhouding tot de objectieve waarde van ons aankoopproduct ten opzichte van andere verwerkte objecten ten tijde van de verwerking. Voor het door verwerking ontstane product geldt voor het overige hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde aankoopproduct.
 5. De klant draagt aan ons als garantie voor onze vorderingen ook de vorderingen over die voor hem ontstaan, door zich te verbinden aan het aankoopproduct met een object jegens derden.
 6. Wij zijn verplicht om ons toekomende zekerheden op wens van de klant in zoverre vrij te geven, dat de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te verzekeringen vorderingen met meer dan 50% overtreft; de keuze van de vrij te stellen zekerheden ligt bij ons.

§ 11 Intercommunautaire leveringen

Als de klant ondernemer is, geldt het volgende: Bij intercommunautaire leveringen, waarbij de klant het product voor zijn onderneming verwerft en waarbij het product in het EU-buitenland onderhevig is aan de BTW-voorschriften, bevestigt de klant reeds door afsluiting van het contract de uitvoer van het product. Hij is verplicht om de uitvoer evt. schriftelijk aan te tonen en vrijwaart ons van claims, die als gevolg van nalatigheid of wanprestaties ontstaan.

§ 12 Debitering

Een verschuldigde vergoeding kan, in zoverre de klant ons zijn bankrelatiegegevens mededeelt, ook via een lastschrift worden ingehouden. De klant verstrekt ons hiervoor de incassomachtiging voor de door hem aangewezen bankrelatie.

§ 13 Rechtbank

Als de klant ondernemer is, geldt het volgende:

 1. Rechtsgebied is waar ons bedrijf gevestigd is; wij zijn echter gerechtigd om juridische stappen jegens de klant ook op diens rechtsgebied te nemen.
 2. Voor zover in de orderbevestiging niets anders is vastgelegd, is onze vestigingslocatie rechtsgebied.

Versie: januari 2017